دویه جات و گیاهان دارویی.

خشکبار خراسان در بازرگانی براتی